Scroll Top

Legislació andorrana d’interès

NOTA: totes les normes d’aquesta secció han estat elaborades a partir del text oficial publicat en el BOPA. S’han introduït les modificacions legals posteriors i les correccions d’errates, però s’han respectat les errates que no han estat corregides.

FISCALITAT DIRECTA
FISCALITAT INDIRECTA
ALTRES
LABORAL
SEGURETAT SOCIAL
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL