Scroll Top

Legislació andorrana d’interès

NOTA: totes les normes d’aquesta secció han estat elaborades a partir del text oficial publicat en el BOPA. S’han introduït les modificacions legals posteriors i les correccions d’errates, però s’han respectat les errates que no han estat corregides.

FISCALITAT DIRECTA
FISCALITAT INDIRECTA
 • Llei de l’impost general indirecte  
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns (BOPA núm. 50 del 01/07/2015).
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 15-03-2016 referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte (BOPA núm.18 del 23/03/2016).
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 03 de juliol del 2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda (BOPA núm. 43 del 05/07/2017).
 • Reglament de l’IGI
 • Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries
 • Reglament ITP
 • Llei d’impostos especials
ALTRES
LABORAL
SEGURETAT SOCIAL
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL