Quadern ATA

Admissió temporal

L’admissió temporal és un règim econòmic duaner que permet la utilització en el territori duaner del Principat d’Andorra de mercaderies importades temporalment, amb suspensió total o parcial de drets, taxes i mesures de política comercial, destinades a ser reexportades en l’estat i que no sofreixin cap modificació, ni transformació, ni reparació.

Marc legislatiu

Les modalitats de funcionament d’aquest règim duaner s’inscriuen en el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana – L’admissió temporal i en el Decret del 4-2-2009 d’aprovació del Reglament de l’impost de mercaderies indirecte.

Atesa la complexitat de la normativa duanera, us aconsellem que consulteu les bases legals d’aquest procediment prèviament a la realització de qualsevol tramitació.

Condicions d’atorgament del règim

Les autoritats duaneres concedeixen el benefici del règim a la demanda de la persona que utilitza o fa utilitzar aquestes mercaderies, per a un període màxim d’estada prefixat per les autoritats, i sempre que sigui possible garantir la identificació de les mercaderies d’importació.

Les mercaderies han de romandre sempre propietat d’una persona establerta fora d’Andorra durant tota la vigència del règim.

Atès que és imprescindible que la reexportació dels productes es faci en l’estat, no s’autoritzen les importacions temporals de productes consumibles.

L’exoneració en la importació pot ser total o parcial segons la utilització i el tipus de mercaderia.

En aquest sentit, hi ha un cert nombre de mercaderies industrials que, degut a la seva utilització, gaudeixen de l’exoneració total dels drets de duana però que resten sotmeses a taxació parcial de les imposicions fiscals nacionals.

Exoneració segons el tipus i la utilització de la mercaderia. Cas particular dels mitjans de transport.

Procediment

L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA

Els articles 30 i 31 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana – L’admissió temporal preveuen la necessitat de sol·licitar el benefici del règim a les autoritats duaneres prèviament a la importació temporal de mercaderia.

Tanmateix, a fi d’agilitzar tant com sigui possible el procediment, la Duana Andorrana estudia la possibilitat d’aplicar sistemàticament el procediment simplificat en la concessió del règim (us aconsellem que confirmeu aquesta possibilitat prèviament a la realització de la importació).

En aquest cas, la presentació de la declaració d’importació al punt fronterer es consideraria com a demanda, i la seva acceptació per part de la Duana equivaldria a l’autorització. No obstant això, seria imprescindible annexar un document, establert pel declarant, que comportés una sèrie d’indicacions determinades, en la mesura en què aquestes indicacions són necessàries i no es poden inserir en la casella corresponent del formulari DUA.

Exemple de document a annexar en cas de procediment simplificat.

POSADA SOTA EL RÈGIM – IMPORTACIÓ TEMPORAL DE LA MERCADERIA

S’efectua la declaració d’importació temporal, garantint, mitjançant una fiança, l’import total de les imposicions, i s’introdueix la mercaderia al territori duaner del Principat.

ESTADA SOTA EL RÈGIM

Es realitzen les utilitzacions previstes.

Les autoritats duaneres, mitjançant l’acceptació de la declaració d’importació, determinen el temps d’estada de la mercaderia sota el règim d’admissió temporal, fins a un màxim de 24 mesos.

APURAMENT DEL RÈGIM – REEXPORTACIÓ DE LA MERCADERIA I TAXACIÓ PARCIAL (SI ESCAU)

L’apurament del règim es fa en el moment de la reexportació de la mercaderia. S’efectua una declaració d’exportació mitjançant el formulari DUA i, si es tracta de mercaderies sotmeses a una exoneració total dels drets d’importació, no es requereix cap tràmit addicional.

En cas que la mercaderia hagi estat sotmesa a una exoneració parcial dels drets d’importació, es procedeix a la taxació parcial corresponent, segons el temps d’estada sota el règim. S’aplica un 3% per mes o fracció de mes, en funció del temps d’estada al territori duaner del Principat d’Andorra, del total de les imposicions que s’haurien recaptat si aquestes mercaderies haguessin estat posades al consum en el moment de la seva importació temporal.

Tot i que és la més habitual, la declaració d’admissió temporal mitjançant el Document Administratiu Únic – DUA no és la única manera d’introduir mercaderia al Principat d’Andorra de manera temporal.

A banda de la Declaració Verbal Escrita, per a certs tipus de mercaderia, presentant dues còpies de la factura o una relació detallada dels productes, les autoritats duaneres andorranes autoritzen l’ús del Compromís de Reexportació – CER.

Per altra banda, existeix la possibilitat de realitzar les operacions d’admissió temporal amb un quadern ATA.

El quadern ATA

El quadern ATA (2.75 MB) és un document duaner unificat en l’àmbit internacional que permet la lliure circulació d’unes mercaderies determinades, entre el país emissor del quadern i un país de destinació –incloent-hi els trànsits necessaris per altres estats- a fi que aquestes mercaderies hi siguin utilitzades de manera temporal. .

Marc legislatiu i condicions d’atorgament del règim

Actualment el sistema es basa en la coexistència de dos convenis duaners internacionals que en regulen totes les disposicions: el Conveni ATA (06.12.1961), que fixa les bases d’utilització del quadern ATA i preveu les regles d’aplicació de l’admissió temporal de mercaderies, i el Conveni d’Istanbul (26.06.1990), que reprèn l’anterior i el fa extensiu, en cadascun del seus annexos, a altres categories de mercaderies.

En concret, en els seus annexos, el conveni d’Istanbul preveu l’admissió temporal de les mercaderies següents:

 • annex B1: mercaderia que ha de ser presentada en una exposició, fira o congrés;
 • annex B2: material professional;
 • annex B3: contenidors, palets, embalatges i mostres;
 • annex B4: mercaderies importades en el marc d’una operació de producció;
 • annex B5: mercaderies importades amb finalitat educativa, científica i cultural;
 • annex B6: efectes personals dels viatgers i mercaderies amb finalitat esportiva;
 • annex B7: material de propaganda turística;
 • annex B8: mercaderies importades amb tràfic fronterer;
 • annex B9: mercaderies importades amb una finalitat humanitària;
 • annex C: mitjans de transport;
 • annex D: animals;
 • annex E: mercaderies importades amb suspensió parcial de drets i de taxes a la importació;

Tanmateix, els països signataris d’aquests convenis poden limitar el seu nivell de compromís segons el tipus i les condicions d’utilització de les mercaderies, de manera que el Principat d’Andorra permet la importació temporal en el seu territori duaner de les mercaderies descrites en els annexos B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9.

Pel que fa als països de la Unió Europea, s’autoritza l’entrada en el seu territori duaner de les mercaderies descrites en la totalitat dels seus annexos.

Relació de països adherits al conveni ATA o que accepten el quadern ATA.

Con en el cas de les categories de productes descrites anteriorment en el règim habitual d’admissió temporal, les condicions per inscriure’s en alguna d’aquestes categories són molt estrictes i les autoritats duaneres les han de considerar suficients.

Avantatges de la utilització del quadern ATA

Atès que el quadern ATA és una particularitat del règim d’admissió temporal algunes condicions d’atorgament i de funcionament del règim es repeteixen:

 1. Ha de garantir-se en tot moment la identificació de les mercaderies i se n’ha de declarar el lloc i la utilització previstos a les autoritats duaneres.
 2. Han de ser reexportades en l’estat; no poden ser modificades, ni transformades, ni reparades. En aquest sentit, tampoc s’autoritza l’ús del quadern ATA per productes consumibles.
 3. El període d’admissió temporal és limitat. L’administració duanera, segons el tipus de mercaderia i la utilització declarada, imposa un termini per a la reimportació en franquícia.
 4. En el cas del material professional, el Principat d’Andorra no autoritza el benefici del règim als materials que s’han d’utilitzar per a la fabricació industrial, el condicionament de mercaderies o, llevat que es tracti d’eines de mà, per a l’explotació de recursos naturals, per a la construcció, la reparació o el manteniment d’immobles, per a l’execució d’obres de terraplenament o treballs similars.

No obstant això, el quadern ATA permet que les gestions en els punts duaners siguin més ràpides i senzilles:

 • PERFIL AMPLI D’USUARIS: el quadern ATA no només és útil per a viatjants de comerç o caps d’empresa, sinó també per a tècnics i operaris, expositors i participants en fires, professionals lliberals, conferenciants, esportistes, artistes, músics… fins i tot per a particulars que desitgen estalviar-se tràmits burocràtics en els seus viatges a l’estranger.
 • HORARIS DE PAS: en la majoria de països adherits a aquest sistema, els horaris d’atenció dels serveis duaners pel que fa a la tramitació amb quadern ATA són més amplis que els habituals.
 • VALIDESA D’UN ANY I NOMBRE IL·LIMITAT DE VIATGES: el quadern permet a l’interessat d’efectuar un nombre il·limitat de viatges durant l’any de validesa del carnet, sense abonar cap cost d’emissió suplementari (exceptuant el cost dels formularis utilitzats en cada viatge).
 • FACILITACIÓ DE LA TRAMITACIÓ: la declaració amb el quadern ATA no implica l’ús del Document Administratiu Únic (DUA), de manera que la simplicitat del tràmit permet al mateix interessat complimentar els documents duaners, prescindint dels serveis d’un agent de duana i reduint les despeses.
 • ASSESSORAMENT, GESTIÓ I GARANTIA: el sistema ATA reposa en una cadena d’associacions garants que, a més d’emetre els quaderns ATA, actua com a òrgan d’assessorament i gestió i com a entitat fiadora.

En aquest sentit, a les duanes del país de destinació, el titular del quadern ATA no ha de garantir in situ el deute duaner susceptible de generar-se en el cas que no es realitzés la reexportació de la mercaderia.

Sol·licitud i obtenció del quadern ATA

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra és l’organisme emissor i garant del sistema ATA al Principat d’Andorra, de manera que si esteu interessats a posar la vostra mercaderia sota cobert d’un quadern ATA, contacteu-nos a ccisata@andorra.ad.

 

Formalitats i sol·licitud de quadern ATA

Instruccions d’utilització del quadern ATA

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com