Scroll Top

Quadern ATA

Admissió temporal DE MERCADERIES

El quadern ATA és un document duaner unificat en l’àmbit internacional que permet la lliure circulació de mercaderies entre diferents territoris duaners, sense necessitat de realitzar les gestions d’exportació o d’importació temporal específiques en cada un d’ells.
La simple presentació del quadern ATA davant les duanes, et permetrà l’entrada o sortida.
Serveix per viatjar amb mercaderies que no siguin de naturalesa perible, fora de les seves fronteres i posteriorment tornar al seu punt de partida en el termini d’un any.

Marc legislatiu i condicions d’atorgament del règim

Actualment el sistema es basa en la coexistència de dos convenis duaners internacionals que en regulen totes les disposicions: el Conveni ATA (06.12.1961), que fixa les bases d’utilització del quadern ATA i preveu les regles d’aplicació de l’admissió temporal de mercaderies, i el Conveni d’Istanbul (26.06.1990), que reprèn l’anterior i el fa extensiu, en cadascun del seus annexos, a altres categories de mercaderies.

En concret, en els seus annexos, el conveni d’Istanbul preveu l’admissió temporal de les mercaderies següents:

 • annex B1: mercaderia que ha de ser presentada en una exposició, fira o congrés;
 • annex B2: material professional;
 • annex B3: contenidors, palets, embalatges i mostres;
 • annex B4: mercaderies importades en el marc d’una operació de producció;
 • annex B5: mercaderies importades amb finalitat educativa, científica i cultural;
 • annex B6: efectes personals dels viatgers i mercaderies amb finalitat esportiva;
 • annex B7: material de propaganda turística;
 • annex B8: mercaderies importades amb tràfic fronterer;
 • annex B9: mercaderies importades amb una finalitat humanitària;
 • annex C: mitjans de transport;
 • annex D: animals;
 • annex E: mercaderies importades amb suspensió parcial de drets i de taxes a la importació;

Tanmateix, els països signataris d’aquests convenis poden limitar el seu nivell de compromís segons el tipus i les condicions d’utilització de les mercaderies, de manera que el Principat d’Andorra permet la importació temporal en el seu territori duaner de les mercaderies descrites en els annexos B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9.

Pel que fa als països de la Unió Europea, s’autoritza l’entrada en el seu territori duaner de les mercaderies descrites en la totalitat dels seus annexos.

Relació de països adherits al conveni ATA o que accepten el quadern ATA.

Com en el cas de les categories de productes descrites anteriorment en el règim habitual d’admissió temporal, les condicions per inscriure’s en alguna d’aquestes categories són molt estrictes i les autoritats duaneres les han de considerar suficients.

Avantatges de la utilització del quadern ATA

Atès que el quadern ATA és una particularitat del règim d’admissió temporal algunes condicions d’atorgament i de funcionament del règim es repeteixen:

 1. Ha de garantir-se en tot moment la identificació de les mercaderies i se n’ha de declarar el lloc i la utilització previstos a les autoritats duaneres.
 2. Han de ser reexportades en l’estat; no poden ser modificades, ni transformades, ni reparades. En aquest sentit, tampoc s’autoritza l’ús del quadern ATA per productes consumibles.
 3. El període d’admissió temporal és limitat. L’administració duanera, segons el tipus de mercaderia i la utilització declarada, imposa un termini per a la reimportació en franquícia.
 4. En el cas del material professional, el Principat d’Andorra no autoritza el benefici del règim als materials que s’han d’utilitzar per a la fabricació industrial, el condicionament de mercaderies o, llevat que es tracti d’eines de mà, per a l’explotació de recursos naturals, per a la construcció, la reparació o el manteniment d’immobles, per a l’execució d’obres de terraplenament o treballs similars.

No obstant això, el quadern ATA permet que les gestions en els punts duaners siguin més ràpides i senzilles:

 • PERFIL AMPLI D’USUARIS: el quadern ATA no només és útil per a viatjants de comerç o caps d’empresa, sinó també per a tècnics i operaris, expositors i participants en fires, professionals lliberals, conferenciants, esportistes, artistes, músics… fins i tot per a particulars que desitgen estalviar-se tràmits burocràtics en els seus viatges a l’estranger.
 • HORARIS DE PAS: en la majoria de països adherits a aquest sistema, els horaris d’atenció dels serveis duaners pel que fa a la tramitació amb quadern ATA són més amplis que els habituals.
 • VALIDESA D’UN ANY I NOMBRE IL·LIMITAT DE VIATGES: el quadern permet a l’interessat d’efectuar un nombre il·limitat de viatges durant l’any de validesa del carnet, sense abonar cap cost d’emissió suplementari (exceptuant el cost dels formularis utilitzats en cada viatge).
 • FACILITACIÓ DE LA TRAMITACIÓ: la declaració amb el quadern ATA no implica l’ús del Document Administratiu Únic (DUA), de manera que la simplicitat del tràmit permet al mateix interessat complimentar els documents duaners, prescindint dels serveis d’un agent de duana i reduint les despeses.
 • ASSESSORAMENT, GESTIÓ I GARANTIA: el sistema ATA reposa en una cadena d’associacions garants que, a més d’emetre els quaderns ATA, actua com a òrgan d’assessorament i gestió i com a entitat fiadora.

En aquest sentit, a les duanes del país de destinació, el titular del quadern ATA no ha de garantir in situ el deute duaner susceptible de generar-se en el cas que no es realitzés la reexportació de la mercaderia.

Sol·licitud i obtenció del quadern ATA

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra és l’organisme emissor i garant del sistema ATA al Principat d’Andorra, de manera que si esteu interessats a posar la vostra mercaderia sota cobert d’un quadern ATA, contacteu-nos a gemma@ccis.ad

Formalitats i sol·licitud de quadern ATA

Instruccions d’utilització del quadern ATA

.

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal