Scroll Top

Certificacions

La Cambra us ofereix la possibilitat d’obtenir diversos tipus de certificacions segons les vostres necessitats:

Certificats d’origen

El Principat d’Andorra, respectant l’Acord d’unió duanera amb la UE, aplica els mateixos criteris que la UE per determinar l’origen de la mercaderia: l’origen no preferencial i l’origen preferencial.

Origen no preferencial

S’utilitza en els intercanvis de mercaderies entre països que segueixen les directrius de les regles de comerç de l’OMC, i les regles per determinar-lo són pròpies per cada país.

Pel que fa als països de la UE i a Andorra, adquireixen l’origen de dret no preferencial:

Els productes obtinguts en la seva totalitat al país:

 • productes minerals extrets del sòl
 • productes del regne vegetal que s’hi cullen
 • animals vius que hi neixen i que s’hi crien
 • productes provinents d’animals vius que s’hi crien
 • productes de la caça o de la pesca que s’hi practica
 • els productes de la pesca marítima i altres productes extrets del mar, fora del mar territorial del país, per vaixells matriculats o registrats al país en qüestió i amb bandera d’aquest mateix país
 • les mercaderies obtingudes a bord de vaixells factoria a partir dels productes esmentats en el punt (f) originaris del país en qüestió i sempre que aquest vaixells factoria estiguin matriculats o registrats al país esmentat i que n’arborin la bandera
 • els productes del sòl o subsòl marí fora del mar territorial, sempre que aquest país exerceixi, a l’efecte d’explotació, drets exclusius sobre aquest sòl o subsòl
 • els residus i les deixalles que resulten d’operacions manufactureres i els articles fora d’ús, amb la reserva que hi hagin estat recollits, i només puguin servir per recuperar matèries primeres
 • els que s’obtenen exclusivament a partir de les mercaderies esmentades als punts (a) a (i) o dels seus derivats, a l’estadi que sigui

Una mercaderia en la producció de la qual han intervingut dos o més països adquireix l’origen del país en el qual s’ha realitzat la darrera transformacióque reuneixi les quatre condicions següents:

 • transformació o obratge substancial: el producte transformat presenta propietats o funcions pròpies i diferents als productes usats en la transformació
 • transformació econòmicament justificada: transformació que forma part del procés normal de producció
 • transformació realitzada en una empresa equipada a tal efecte
 • transformació que ha desembocat en la fabricació d’un producte nou o que hagi representat un estadi de fabricació important

Tot i que el certificat d’origen no preferencial no presenta cap restitució o disminució dels drets duaners, en certs països tercers la presentació d’un certificat d’origen andorrà facilita els tràmits d’importació: el client es fa ràpidament una idea del controls sanitaris, de qualitat i de seguretat a què s’ha sotmès la mercaderia. És una manera senzilla d’atribuir als vostres productes una imatge de marca.

Si desitgeu certificar els vostres productes, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra és l’entitat autoritzada pel Govern d’Andorra a emetre els certificats d’origen no preferencial. Contacteu-nos a ccisata@andorra.ad i us informarem del procediment a seguir.

Certificat d’origen no preferencial

Origen preferencial

S’utilitza en els intercanvis comercials entre els països tercers que han signat acords d’associació amb la Comunitat. Té com a finalitat afavorir els intercanvis comercials amb aquests països, mitjançant la reducció o la suspensió dels drets a la importació i de les restriccions quantitatives.

 • Els productes agrícoles (classificats en els capítols 1 a 24 de l’SH), amb certificat d’origen andorrà i exportats als països de la Comunitat, gaudeixen de l’exempció dels drets d’importació.
 • L’apèndix de la Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-AD del 06.05.199 recull les condicions d’adquisició de l’origen andorrà dels productes agrícoles.
 • Per els productes industrials, (classificats en els capítols 25 a 97 de l’SH), la UE i el Principat d’Andorra tenen acords amb:
  • els països de l’Associació Europea de Lliure Intercanvi (AELE)
  • els països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
  • amb Bulgària i Romania (darrers estats membres dels països de l’Europa Central i Oriental que no formen part de la UE)
  • els països mediterranis
  • els països del Sistema de Preferències Generalitzades (SPG)
  • Aquesta mena de certificats són lliurats únicament per les autoritats duaneres i necessiten una sol·licitud prèvia escrita. En aquest sentit, i atès que per determinar l’origen preferencial de les mercaderies la Comunitat ha establert unes regles rigoroses i molt precises, us recomanem que si esteu interessats a certificar els vostres productes amb certificats d’origen preferencial, us poseu en contacte amb Duana Andorrana (duana.origen@andorra.ad – Sr. Josep Lluís Santuré).

Certificat d’origen preferencial EUR1

Certificat d’origen preferencial FormA

Certificat d’origen preferencial menció factura

Certificats: Legalització de factures i documents comercials

En alguns casos, quan es realitza una venda a determinats països, el comprador sol·licita que les factures o els documents comercials que l’acompanyen siguin autentificats per una Cambra de Comerç o per una altra entitat competent.

.

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal