Scroll Top

L’opinió de la Cambra

SOBRE ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CLIMA EMPRESARIAL DEL SEGON SEMESTRE DEL 2023

L’economia andorrana ha continuat mostrant una evolució positiva el 2023; ara bé: el ritme d’expansió s’ha moderat substancialment respecte als dos anys anteriors, en línia amb el que ha succeït a les principals economies de l’entorn. Segons les dades avançades publicades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra, en el conjunt de l’any 2023 el PIB real ha registrat un increment de l’1,4% anual, una taxa molt inferior a la del 2022 (+9,6%).

Aquest alentiment, que s’ha notat amb més intensitat en el tram final del 2023, s’explica per una conjuntura global menys favorable –per la frenada que han provocat l’elevada inflació i l’impacte de l’augment dels tipus d’interès–, però també per una normalització del creixement econòmic, un cop assolits el 2022 els volums d’activitat previs a la Covid-19.

Tot i que el balanç final de l’any ha estat menys positiu del que estava previst, l’economia andorrana ha mostrat una relativa fortalesa, amb un ritme d’augment que s’ha situat per sobre de la mitjana de la zona euro.

Entre els elements que han tingut un paper més rellevant en l’estímul econòmic, destaca el gran dinamisme de la construcció, així com també l’excel·lent comportament del turisme, que ha tancat un any de rècord i s’ha consolidat com un pilar bàsic del creixement de l’activitat. En paral·lel, la bona evolució del mercat de treball ha actuat com un factor de suport per al conjunt de l’economia, en combinació amb la millora gradual dels salaris que han contribuït en part a sostenir el consum.

Les perspectives apunten a un creixement moderat durant el 2024. L’economia avançarà, però a un ritme inferior al del 2023, condicionada per la pèrdua d’impuls a les economies veïnes. Tanmateix, es preveu que la desacceleració econòmica sigui més intensa en la primera meitat del 2024, i que a mesura que transcorri l’any l’activitat agafi més embranzida, pels efectes tant de la baixada de la inflació com de l’esperada moderació dels tipus d’interès.

Per sectors, la construcció és el que registra unes expectatives més optimistes, mentre que el comerç minorista segueix sent el que es mostra més prudent, amb uns nivells de confiança clarament per sota dels altres sectors. L’hoteleria mantindrà un dinamisme elevat, si bé inferior al del 2023, i la indústria tendirà a millorar, però a un ritme molt moderat.

En aquest entorn econòmic global menys dinàmic, el suport de la política econòmica és fonamental per ajudar a les empreses a fer front als grans desafiaments estructurals, entre els quals hi ha la transició digital i energètica, el canvi climàtic, la diversificació econòmica i l’impuls de la productivitat

Aquests reptes de país demanen noves estratègies per millorar la qualificació i la formació dels treballadors, i per atreure i retenir talent. La falta de mà d’obra està sent un dels obstacles crítics per a les empreses i, per tant, és un dels desafiaments principals que cal abordar.

La tensió del mercat de treball es veu reflectida en el nombre creixent de vacants no cobertes. Així, segons dades del Servei d’Ocupació, els llocs de treball oferts sense cobrir han vorejat els 2.140 de mitjana el 2023, un màxim històric. Aquest desequilibri entre les ofertes de treball i la demanda laboral (341 demandants en recerca de feina el 2023), ha anat en augment els darrers anys; un fet que posa les empreses en una situació molt complicada i que pot agreujar-se encara més si no es prenen mesures urgents que combinin polítiques d’immigració, formatives i laborals.

En aquest sentit, la formació continuada i les polítiques actives d’ocupació tenen un paper important en la millora de la qualificació i les competències dels treballadors. Però també, cal una interacció més estreta entre el sistema educatiu (estudiants) i  les empreses a la recerca d’un benefici mutu més alt; per exemple: desenvolupant programes de formació professional que ofereixin una educació pràctica més orientada a les necessitats reals del mercat. A més, és essencial implementar millores en la política d’immigració perquè permeti donar resposta de manera efectiva i adequada al dèficit de mà d’obra en sectors específics, i sigui més àgil en l’atracció de professionals competents; només així les empreses seran capaces de preservar la seva competitivitat i proporcionar un servei de més qualitat i una imatge de país més atractiva.

La diversificació econòmica és necessària per al creixement sostenible de l’economia, ja que estimula la innovació, promou la competitivitat i afavoreix un entorn empresarial més robust i dinàmic. No obstant això, és igualment important preservar i potenciar els sectors tradicionals, com ara el comerç i el turisme, que són la base de la creació de riquesa i motors essencials de la prosperitat econòmica del nostre país.

Cal reorientar i reforçar aquests sectors clau, i això significa adoptar un enfocament proactiu per adaptar-se a les demandes canviants del mercat i les tendències emergents, impulsar la innovació i la modernització en aquests sectors, millorar la qualitat dels productes i serveis oferts, i explorar noves oportunitats de creixement per garantir la continuïtat del seu paper vital en el desenvolupament econòmic. I com ja hem comentat des de la Cambra en reiterades ocasions, perquè això sigui una realitat és primordial desenvolupar un pla a 20 o 30 anys vista.