Scroll Top

Eleccions al ple de la Cambra

Documents d’interès referent a les Eleccions al Ple de la Cambra de maig de 2024

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 11 del Reglament electoral de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, la Junta Electoral ordena la publicació de la llista provisional d’electors corres­ponent als col·legis electorals 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 i 15. La llista estarà exposada a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra a partir del dia 18 de gener del 2024.

Ordre ministerial per la qual queden convocades les eleccions al Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, per als col·legis electorals.

En sessió extraordinària del dia 08 de març del 2024, la Junta Electoral es reuneix i acorda que:

En relació amb l’article 4.1b) de la Llei de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis i davant les candidatures presentades, la Junta Electoral interpreta que la facultat de representació de qualsevol membre del consell d’administració -diferent al president, conseller delegat o administrador únic- serà admesa si el candidat o avalador aporta el certificat de la persona jurídica facultant especialment a la persona per a formalitzar l’acte de candidatura al col·legi corresponent. Per a l’admissió del certificat, els assistents acorden que el Registre de Comerç verifiqui que els càrrecs que consten al certificat estiguin degudament inscrits.

Perquè en quedi constància i als efectes oportuns.

Andorra la Vella, 08 de març de 2024
La Junta Electoral