Funcions

A la Cambra tenim dues funcions principals, que marquen la nostra activitat: la primera se centra a exercir com a òrgan consultiu, i la segona té la vocació d’oferir serveis adreçats a l’empresa andorrana.

Com a òrgan consultiu, davant el Consell General, l’Administració general i altres administracions i institucions públiques, traslladem l’opinió i les propostes del sector empresarial que contribueixin millor a l’economia i la societat andorranes en general.

La Cambra té atribuïda per llei la funció d’òrgan consultiu i d’assessorament de l’Administració pública. El resultat d’aquesta activitat s’obté mitjançant l’anàlisi i l’emissió d’informes i estudis. Aquesta funció es duu a terme tant a petició de les administracions públiques com per iniciativa pròpia.

La funció consultiva, la coordina el secretari lletrat amb el suport de les comissions i el servei d’anàlisi econòmica.

Les comissions són l’eina de treball que aporta el coneixement necessari per a la reflexió transversal i estratègica a llarg termini.

El servei d’anàlisi econòmica, a més d’elaborar l’informe econòmic anual, en compliment de les seves funcions, és el referent del país en publicacions de caràcter empresarial i econòmic.

Tenim un gran ventall de serveis adreçats a l’empresa, orientats a la professionalització, la dinamització econòmica, l’assessorament, la resolució de conflictes empresarials i la formació continuada.

.