Bases del concurs “El meu aparador favorit”

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (endavant: CCIS) durà a terme un concurs dirigit a tots els consumidors potencials denominat “El meu aparador favorit”, amb la finalitat de fomentar la participació i la interacció en el perfil d’Instagram de la CCIS i de motivar als consumidors potencials a que visitin els comerços participants.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.

3. ÀMBIT TEMPORAL
El període de participació en el CONCURS començarà el dia 05 de desembre de 2017 i finalitzarà el dia 6 de gener de 2018, ambdós inclosos.

4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS
El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest concurs no implicarà cap despesa per al participant.

5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS
El present CONCURS es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la pàgina de Facebook i d’Instagram.

6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS
Per concursar, els participants han de fer-se una foto davant l’aparador que més els agradi, de qualsevol dels establiments participants (veure llistat), i penjar-la a Instagram amb el hashtag #aparadorfavorit i el nom de la botiga. No es consideraran participacions vàlides les fotos que siguin d’aparadors que no estiguin al llistat o que siguin d’edicions anteriors del concurs. Tampoc es consideraran vàlides les fotos que no portin el nom del comerç. Les fotos vulgars o de mal gust seran eliminades. Els participants han de tenir un perfil obert a Instagram. De totes les fotos penjades a Instagram amb el hashtag correcte i el nom de la botiga, la que obtingui més “likes” guanyarà 2 entrades a Inúu, Cada usuari pot participar més d’una vegada amb fotos de diferents aparadors.
El/la guanyador/a serà l’autor/a de la foto amb més “likes” obtinguts. En cas d’empat, l’organització decidirà qui és el guanyador d’entre les fotos que hagin obtingut més “likes”. Tanmateix, l’aparador que surti a la foto guanyadora, serà obsequiat amb el mateix premi que el participant.

7. PREMI
El guanyador rebrà com a premi 2 entrades a Inúu. El comerciant de l’aparador de la foto guanyadora també rebrà les 2 entrades a Inúu.

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
Una vegada finalitzat el CONCURS, s’informarà al guanyador mitjançant un post a Facebook i a Instagram.
Durant la setmana del 8 de gener de 2018 es contactarà amb el guanyador a través d’un missatge per Instagram. Si transcorreguts 10 dies, des de la finalització del concurs, no s’aconsegueix contactar amb el guanyador, s’assignarà el premi al següent finalista.

9. CESSIÓ DE DRETS
Els participants en el CONCURS cedeixen a la CCIS tots els drets de propietat intel•lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest CONCURS. La CCIS podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.

10. RESERVES I LIMITACIONS
La CCIS es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el CONCURS. La CCIS es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona finalització del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.

11. ACCEPTACIÓ
La participació en el CONCURS implica, per sí mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació en el CONCURS.

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el CONCURS i formar part de la nova base de dades de la CCIS. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com