Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella
+376 809292

L’opinió de la Cambra

Presentació dels resultats de les enquestes de conjuntura gener-juny 2016

Les enquestes de conjuntura de la Cambra del primer semestre de l’any 2016 reflecteixen una millora del clima de confiança de les empreses i confirmen que la recuperació econòmica segueix el seu curs, per bé que l’activitat se situa encara en nivells molt modestos. A més, les expectatives de les empreses de cara als propers mesos mantenen, en general, un to moderadament optimista i indiquen que la recuperació de l’activitat es continuarà consolidant de forma lenta però progressiva.

Globalment la situació es mostra cada cop menys pessimista, tot i que no es pot qualificar encara d’optimista. Però el fet que aquest procés de millora sigui molt transversal i afecti la indústria, la construcció, el comerç i, sobretot, el sector hoteler, dóna un vernís de solidesa a aquestes opinions.

En l’àmbit internacional, les previsions de l’FMI per al conjunt de l’any 2016 són d’un creixement de l’economia mundial del 3,1%, una dècima menys que el 2015. Les previsions reflecteixen una moderació de les perspectives de creixement de les economies avançades, després de la votació del mes de juny, en la qual el Regne Unit va decidir abandonar la Unió Europea –el denominat Brexit–, i en combinació amb un creixement més feble del que s’havia previst als Estats Units. A aquesta incertesa cal afegir la pressió mundial a favor de polítiques populistes i aïllacionistes, que poden agreujar l’evolució ja feble del comerç internacional dels darrers anys. Ara bé, les perspectives difereixen dràsticament segons el país i la regió: així, les economies emergents d’Àsia en general, i Índia en particular, registren un creixement vigorós, que en certa mesura compensa l’evolució més suau de les projeccions referents a Xina.

El pronòstic de creixement del PIB de la zona euro realitzat per la Comissió Europea és de l’1,5% per al 2016, inferior al creixement de l’1,9% de 2015, però que manté el to de recuperació dels últims anys. Pel que fa als nostres veïns, l’economia francesa mostra un creixement molt feble, que s’explica per la recuperació de la demanda interna, que seguirà sent el principal motor. En concret, les previsions de la Comissió Europea indiquen que l’economia gal·la mantindrà un creixement modest tant el 2016 com el 2017 (de l’1,3% i l’1,1%, respectivament). Per la seva banda, s’espera que l’economia espanyola avanci un 3,2% interanual en el conjunt del 2016, empesa per la demanda interna, amb una contribució especial del consum privat, i també pel creixement de les exportacions. Quant al sector exterior, destaca el bon funcionament del sector turístic, que a l’estiu del 2016 ha tornat a tancar una temporada històrica.

La millora progressiva de l’activitat econòmica del Principat depèn en bona mesura de com sigui l’evolució dels entorns econòmics més propers, sobretot Espanya i França, i en aquest sentit, les previsions no són dolentes. A mesura que passen les setmanes es va esvaint el risc del possible efecte negatiu del Brexit sobre el ritme de creixement europeu i aquest fet redueix el clima d’incertesa inicial.

Encara que les previsions per al 2017 indiquen una lleugera desacceleració del ritme de creixement a escala europea, les xifres concretes són de només una o dues dècimes i no apunten a cap canvi significatiu.

Els principals indicadors d’activitat d’Andorra disponibles de l’any 2016 també posen de manifest aquesta dinàmica més favorable de la situació econòmica del nostre país. En particular, l’ocupació assalariada ha crescut l’1,5% fins a l’agost, impulsada per tots els grans sectors. En concret, l’augment del nombre d’assalariats ha estat especialment intens en l’hoteleria (2,2%) i en la construcció (1,6%) i també ha seguit una evolució més favorable en el sector del comerç, que ha trencat la tendència negativa que mostrava els últims deu anys i ha registrat un increment moderat dels assalariats del 0,5%.

Un altre indicador positiu que cal destacar és el nombre de demandants d’alta al Servei d’Ocupació en recerca de treball, que continua la tendència a la baixa dels últims anys, i assoleix la xifra de 506 demandants de mitjana fins a l’octubre, un volum un 50% inferior al de fa quatre anys.

En paral·lel, hi ha altres indicadors clau que estan accelerant el pas fins al novembre, com les importacions, amb un creixement del 4,7%, i les matriculacions de turismes, que han augmentat un 13,5%. En la mateixa línia ascendent, el nombre de visitants ha augmentat l’1,2% en els primers deu mesos de l’any, davant del creixement del 0,8% que es va registrar durant el mateix període de 2015. En canvi, cauen el consum d’energia elèctrica i les importacions de materials de la construcció. Finalment, el total de metres quadrats visats fins al mes de setembre mostra un increment important, un 139% superior al de l’any passat, i se situa en valors una mica superiors als de fa quatre anys.

Aquesta evolució més favorable que mostren els indicadors de confiança i d’activitat està en sintonia amb les previsions del Departament d’Estadística del Govern d’un creixement nominal del PIB de l’1,6% per al conjunt del 2016, superior al del 2015 (+0,4%). Per a l’any 2017, tenint en compte les previsions de la conjuntura internacional, s’espera una reducció de tres dècimes en el ritme de creixement del PIB, que es preveu de l’1,3%.

En definitiva, les perspectives són de consolidació de la recuperació econòmica al llarg del 2016 i d’una lleugera desacceleració al 2017, amb possibilitats que els resultats finals puguin ser millors i amb una reactivació encara més forta de l’activitat econòmica, a mesura que es vagin esvaint els dubtes que encara planen sobre l’economia internacional.

A banda de la conjuntura econòmica actual, i aprofitant que ens trobem a finals d’any, voldria avançar els principals eixos d’actuació de la Cambra, en els quals ja estem treballant, que centraran gran part de l’activitat durant l’any 2017:

1.- Com a principal institució que imparteix formació continuada al país, des de la Cambra continuarem potenciant la formació al llarg de la vida laboral, amb la voluntat de seguir professionalitzant els sectors.

En aquesta edició de l’enquesta de conjuntura, prop del 30% del total d’empreses consultades han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada. Aquest problema és especialment rellevant en el sector de l’hoteleria, on el 63% de les empreses han manifestat la seva preocupació per aquesta qüestió.

Per aquest motiu, en el transcurs d’aquest proper any tenim previst ampliar el catàleg de formació amb la inclusió de cursos específics sobre branques d’activitat que tenen dificultats especials per trobar professionals qualificats.

Entre aquestes novetats voldria destacar els cursos que oferirem amb l’escola internacional en direcció hotelera i turística Vatel, destinats a la formació del personal del sector hoteler, que començaran el proper mes de gener, amb una oferta tant presencial com online. D’altra banda, amb la Universitat d’Andorra coorganitzarem nous cursos de fiscalitat internacional i un postgrau en creació i gestió de la petita i mitjana empresa andorrana.

2.- La formació i la millora de l’ocupació no són suficients per assegurar la sostenibilitat socioeconòmica d’Andorra; també cal promoure l’esperit emprenedor. Enguany hem organitzat, juntament amb l’UdA, la jornada “L’emprenedoria a debat”, a la qual volem donar continuïtat amb jornades de suport i networking, i amb formacions pràctiques dirigides a emprenedors i inversors nacionals i internacionals. Paral·lelament, treballarem amb Actua i el Ministeri d’Economia per crear un ecosistema favorable a la constitució i implantació d’empreses per atreure nous inversors. Consegüentment, demanarem al Govern de reforçar l’acció del servei d’assessorament empresarial de la Cambra i del Servei d’Atenció a la Petita Empresa (SAPE) en el seu acompanyament a les empreses i els inversors.

3.- Potenciarem l’organització de missions empresarials per promoure les relacions econòmiques i comercials en col·laboració amb Actua i el Ministeri d’Afers Exteriors. I d’altra banda, desplegarem les accions de promoció econòmica definides al projecte CCI Pirineus Med entre Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà, finançat pel Programa operatiu de cooperació territorial transfronterera –POCTEFA.

4.- A partir de l’any 2017, en el marc de col·laboració amb el Departament d’Estadística, començarem a treballar conjuntament en el desenvolupament d’un indicador sintètic de confiança empresarial, elaborat a partir de les opinions dels empresaris recollides en les enquestes de conjuntura de la Cambra. Aquest indicador, a l’estil de l’indicador IFO alemany o l’índex Tankan japonès, servirà per avançar el comportament de l’economia, amb l’objectiu que sigui mesura de referència del pols econòmic del país i que sigui comparable a escala internacional.

5.- El comerç minorista viu una millora de la situació més lenta i dèbil que la resta de sectors. Durant aquests anys de dificultat econòmica, la Cambra ha dedicat recursos i ha treballat estretament amb les associacions, empreses del sector i les administracions per superar junts els reptes de futur del comerç. En el transcurs del 2017 començarem a desenvolupar les accions que el Pla estratègic del turisme de compres elaborat pel Ministeri d’Economia i Turisme assigna a la Cambra.

6.- Continuarem treballant amb el Govern en la implementació a Andorra del reglament d’aviació civil, que permetrà disposar d’un registre d’aeronaus i farà possible el desenvolupament de tot un sector econòmic al voltant d’aquesta activitat.

7.- Finalment, amb la CEA, l’EFA i la PIME seguirem el curs de les negociacions sobre l’acord d’associació entre el Govern i la Comissió Europea, amb una anàlisi seriosa dels impactes que aquest acord pot tenir sobre l’economia i la societat andorrana.

Demanem més diàleg al Govern. De les darreres informacions rebudes constatem una estratègia uniformadora i rígida per part del negociador comunitari pel que fa a l’extensió inflexible de les quatre llibertats i a la imposició global del cabal comunitari, sense proposar mesures d’acompanyament o contrapartides que ajudin al desenvolupament de l’economia del país.

Andorra es troba davant l’oportunitat de negociar un bon acord, però creiem que s’ha d’exigir un vestit a mida i reivindicar l’aplicació d’allò previst en la declaració relativa a l’article 8 del Tractat de la Unió Europea, que cito textualment: “la Unió tindrà en compte la situació particular dels països de petita dimensió territorial que mantenen amb ella relacions específiques de proximitat”.

La Cambra vol estar present a cada etapa d’aquesta negociació i defensar, com ho ha fet sempre, l’interès dels seus membres –les empreses i els empresaris d’Andorra–, i al mateix temps l’interès econòmic general del país.

 

Marc Pantebre Palmitjavila
President